023-33341249 info@NoSmS.ir

شماره اختصاصی ۱۰۰۰

نحوه انتخاب شماره های اختصاصی ۱۰۰۰ کاملا آزاد می باشد و هیچ محدودیتی برای انتخاب شماره وجود نخواهد داشت. به عنوان مثال شما می توانید شماره همراه خود را پس از سرشاخه ۱۰۰۰ قرارداده و در صورتی که این شماره قبلا و توسط شخص دیگری فعال نشده باشد آن را به عنوان شماره اختصاصی خود فعال نمایید.

تعداد ارقامی که می تواند شماره های ۱۰۰۰ دریافت نمایند ۱۴ رقم تا ۶ رقم می باشد.

فعالسازی شماره ها از این سرشاخه ۲۴ ساعت پس از پرداخت هزینه خواهد بود. در این مدت شماره به سیستم شما اضافه می شود اما قابلیت ارسال نخواهد داشت.

پس از ارسال از این اپراتور می توانید گزارش دلیوری پیام های خود را در مشاهده نمایید.

هزینه فعالسازی شماره اختصاصی ۱۰۰۰ :

نوع خطنمونه شمارهکاربران (غیرسفارشی)کاربران (سفارشی)نمایندگان(غیرسفارشی)نمایندگان(سفارشی)
14 رقمی1000XXXXXXXXXX13.500 تومان30.000 تومان11.500 تومان25.000 تومان
13 رقمی1000XXXXXXXXX35.000 تومان70.000 تومان29.500 تومان58.000 تومان
12 رقمی 1000XXXXXXXX70.000 تومان140.000 تومان52.000 تومان105.000 تومان
11 رقمی 1000XXXXXXX140.000 تومان270.000 تومان105.000 تومان210.000 تومان
10 رقمی 1000XXXXXX180.000 تومان400.000 تومان135.000 تومان300.000 تومان
9 رقمی 1000XXXXX250.000 تومان500.000 تومان180.000 تومان365.000 تومان
8 رقمی1000XXXX350.000 تومان700.000 تومان255.000 تومان510.000 تومان
7 رقمی 1000XXXتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
6 رقمی1000XXتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید